Deprecated: Required parameter $stars_color follows optional parameter $saswp_collection_hide_col_rew_img in /home/adelmk/public_html/adelholding.com/wp-content/plugins/schema-and-structured-data-for-wp/modules/reviews/reviews_service.php on line 1316

Deprecated: Required parameter $stars_color follows optional parameter $saswp_collection_hide_col_rew_img in /home/adelmk/public_html/adelholding.com/wp-content/plugins/schema-and-structured-data-for-wp/modules/reviews/reviews_service.php on line 1466

Deprecated: Required parameter $stars_color follows optional parameter $saswp_collection_hide_col_rew_img in /home/adelmk/public_html/adelholding.com/wp-content/plugins/schema-and-structured-data-for-wp/modules/reviews/reviews_service.php on line 1594
Udhëzues i etikës profesionale - Eurovia Construction Udhëzues i etikës profesionale - Eurovia Construction

Udhëzues i etikës profesionale

Misioni

Mbajtja e një kulture uniformë të korporatave është thelbësore për një kompani familjare me madhësi të mesme në rritje të vazhdueshme. Familja pronare dhe punonjësit e Grupit Eurovia duhet të zhvillojnë një kompani të fuqishme, të qëndrueshme dhe me përgjegjësi shoqërore.

Të gjithë punonjësit janë të përkushtuar për marrëdhënie të hapura, të ndershme, të drejta dhe të besueshme me klientët, partnerët e biznesit, nënkontraktorët dhe kolegët. Kjo në mënyrë efektive merr parasysh vlerat e shoqërisë sonë, parimet e marrëdhënieve korrekte të biznesit si dhe progresin teknik për mirëqenien e të gjithëve. Kjo kulturë e marrëdhënieve të përgjegjshme, korporatave dhe shoqërore specifikohet nga udhëzimi i etikës dhe procedura gjatë zbatimit.

Udhëzues i etikës

Si një kornizë orientimi, udhëzimi i etikës synon të sigurojë sjellje të qëndrueshme integrale të biznesit dhe përmban kode të qarta të sjelljes përgjatë të cilave ne bazojmë veprimet dhe vendimet tona. Me respekt të sjelljes specifike të korporatave dhe kompanive, udhëzimi i etikës shikon pesë fusha:

  • Duke punuar me njëri-tjetrin
  • Puna me klientët
  • Puna me nënkontraktorët / furnitorët dhe partnerët e biznesit
  • Puna me autoritetet mbikëqyrëse
  • Sjellja shoqërore dhe mjedisore

Rregullat e formuluara synojnë të veprojnë si një apel dhe nxitje e vazhdueshme për sjelljen e orientuar drejt vlerës. Udhëzuesi i etikës përfshin gjithashtu informacione në lidhje me zbatimin, i cili përmban kufij të kuptueshëm dhe të qartë për fusha të caktuara dhe përcakton pajtueshmërinë detyruese.

Marrëdhëniet tona të punës karakterizohen nga një bazë e respektueshme dhe e besueshme si dhe pranimi i mendimeve prej tjerëve. Komunikimi ynë është gjithmonë i hapur dhe i sinqertë. Ne sigurojmë një mjedis pune pa diskriminim ose ngacmim. Informacioni i biznesit dhe sekretet e kompanisë trajtohen gjithmonë në mënyrë konfidenciale dhe me kujdes.

Në mjediset konkurruese ne spikasim falë qasjes sonë profesionale dhe rezultateve të punës me cilësi të lartë. Ne kurrë nuk u ofrojmë klientëve mundësinë e përfitimeve personale ose dhuratave. Të gjitha dokumentet dhe letrat hartohen në përputhje me rregulloret dhe kurrë nuk ndryshohen, shkatërrohen ose manipulohen ndryshe për arsye të papërshtatshme.

Lidhen kontrata reale, të qarta dhe të dakorduara reciprokisht. Të gjitha marrëdhëniet kryhen në mënyrë të drejtë, mbi një bazë të barabartë të ngjashme me partneritetin. Të gjithë punonjësit do të refuzojnë të pranojnë para, dhurata të vlefshme ose ndonjë pagesë tjetër nëse kjo mund të japë përshtypjen se do të ndikojë në vendimet tona dhe / ose fushëveprimi tejkalon nivelin normal dhe numrin e marrëdhënieve normale të biznesit. Veprimet dhe vendimet janë të lira nga çdo argument i pa rrëndësishëm ose interes personal. Çështjet private dhe personale gjithmonë vihen mënjanë.

Çdo konflikt interesi (për shembull të afërmit) që mund të turbulloj objektivitetin tonë shmangen nëse është e mundur, ndryshe jepet informacion shpjegues.

Kur punojmë me autoritetet publike, ne gjithmonë respektojmë ligjet dhe rregulloret e vlefshme dhe punojmë në mënyrë aktive me përfaqësuesit e tyre.

Të gjithë punonjësit respektojnë të drejtat e njeriut, ligjet, rregulloret dhe religjionet. Praktikat joetike ose të paligjshme të biznesit refuzohen. Garantimi i kushteve të sigurta, kushtet mjedisore dhe të shëndetshme të punës janë një detyrë dhe obligim i vazhdueshëm.

ZBATIMI DHE FUSHËVEPRIMI

Udhëzimi i etikës zbatohet për të gjithë punonjësit e Grupit dhe kompanitë e tyre të lidhura. Nënkontraktorët dhe furnitorët përfshihen gjithashtu me anë të udhëzimeve të qarta ose formulimeve të kontratave. Udhëzimi bëhet i vlefshëm për të gjithë punonjësit në ditën e botimit.

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Shkelja e ligjeve, rregulloreve, vlerave dhe standardeve në këtë udhëzues mund të ketë pasoja për punonjësit sipas ligjeve të punës që mund të çojnë në përfundim pa paralajmërim. Gjithashtu, shkeljet mund të çojnë në padi penale dhe kërkesa për dëmshpërblim. Partnerët e biznesit rrezikojnë ti ndërpresin menjëherë marrëdhëniet e biznesit në rast të shkeljeve.

ZBATIMI DHE SHPJEGIMET

Udhëzuesi i etikës duhet të respektohet dhe diskutohet vazhdimisht. Zbatimi i tij mbështetet nga tre masat e mëposhtme, megjithëse këto ndihma dhe rregulla nuk mund të mbulojnë të gjitha situatat e mundshme që mund të ndodhin çdo ditë. Sjellja dhe besnikëria jonë personale luan një rol pozitiv në zbatimin e saj.

(A) VETË-KONTROLLI DUKE I’U PËRGJIGJUR PYETJES VIJUESE

Natyra e decentralizuar e ‘vendeve të ndërtimit’ do të thotë se ato kanë një nivel të lartë të pavarësisë dhe vetë-përgjegjësisë. Adresimi i pyetjeve të mëposhtme ndihmon posaçërisht në rast të ndonjë pyetjeje të vështirë, dyshimi ose pasigurie në lidhje me angazhimin vullnetar ndaj këtij udhëzimi:

A i kam informuar kolegët, menaxherët e linjës dhe a kam diskutuar me ta apo kam kërkuar këshilla?
A është veprimi / vendimi në përputhje me standardet dhe ligjet?
A po rrezikoj integritetin / reputacionin e kompanisë, klientit apo vetes time?
A u rishikua vendimi në mënyrë neutrale, a u ra dakord objektivisht?
A e dëmton kompania ime këtë veprim?

(B) NDIHMË PËR KONTAKT DHE KOMUNIKIM

Në rast të ndonjë çështje që i referohet menaxhimit të etikës dhe pajtueshmërisë me udhëzimin, secili punonjës fillimisht duhet të kërkojë të sqarojë situatën brenda organizatës së tij / saj brenda Grupit. Nëse kjo nuk është e mundur ose e përshtatshme, është vendosur një kuti postare speciale për të ndihmuar komunikimin që nuk kalon përmes kanaleve normale. Kjo kuti postare është instaluar posaçërisht për dëshira, informacione, ide, kritika, ankesa etj dhe garanton të gjithë personat ose neutralitetin e ndërmarrjes.Informacioni i marrë këtu do të regjistrohet vetëm nga ekipi i rishikimit të brendshëm. Do të trajtohet konfidencialiteti dhe në varësi të përmbajtjes, do të dërgohet në mënyrë anonime në divizionet e prekura për shqyrtim. Nëse ky informacion ofron dëshmi të mjaftueshme të veprimeve që mund të jenë të dëmshme për biznesin, ekipi IR menjëherë heton informacionin me kujdesin e duhur.

Rishikimet kanë qëllimin vijues: Sqarimi dhe vlerësimi objektiv i çështjes me pasojat e mëposhtme:

për të hedhur poshtë ose për të ofruar mbrojtje ndaj pretendimeve të pasakta ose

mbledhja e qëndrueshme e provave të veprimeve që mund të jenë të dëmshme për biznesin.

Partnerët dhe drejtorët menaxhues të ndërmarrjes informohen për numrin e raporteve të pranuara dhe informacionin që ato përmbajnë të paktën një herë në vit. Pavarësisht nga kjo, ai siguron përfshirjen korrekte dhe të përpiktë të organizimit të kompanive të prekura, nëse duhet të merren vendime ose veprime të personelit.

Kutia postare e brendshme ka adresën e kutisë postare XXX në 1200 Tetovë.

(C) KODET E SJELLJES, RREGULLAT DHE LIMITET E VLERAVE

Dhuratat

Është e ndaluar të pranosh çdo lloj dhuratë nga partnerët e biznesit, qoftë kundrejt pagesës ose falas. Në përjashtim janë dhuratat normale të reklamave të biznesit mbi një bazë të parregullt (p.sh. kalendarët) vlera e të cilave nuk i kalon 30 €.

• Ftesat për darkë lejohen brenda fushës normale të marrëdhënieve të biznesit nëse ftesa është vullnetare.
• Çdo pjesëmarrje në ngjarjet e planifikuara të klientit duhet t’i raportohet menaxherit të linjës.
• Duhet të miratohet sponsorizimi i ngjarjeve nga kompanitë e Grupit Eurovia ose pjesë të grupit.
• Dhurimet vullnetare lejohen pa pritje të ndonjë konsiderate reciproke.
• Të gjitha dhuratat për partnerët e biznesit janë të ndaluara, nëse kjo mund të ndikojë në marrëdhëniet e tyre të biznesit.

Asetet e kompanisë

• Të gjithë punonjët kanë për detyrë të mbrojnë asetet e kompanisë në punë, dhe ti trajtojnë ata në një mënyrë të ndershme, të përgjegjshme dhe integrale.
• Prona që i përket Grupit Eurovia mund të përdoret vetëm për qëllime të kompanisë ose qëllime të miratuara dhe duhet të trajtohet me kujdes. Të gjithë punonjësit kanë për detyrë të mbrojnë pronën nga  humbja, vjedhja, dëmtimi ose keqpërdorimi.
• Të gjitha dokumentet e biznesit, materialet e punës dhe çdo dokument tjetër ose kopje dhe të dhënat e ruajtura në mënyrë elektronike duhet të ruhen me kujdes dhe të kthehen vullnetarisht kur mbaron marrëdhënia e punës.
• Shpenzimet e udhëtimit dhe llogaritë e parave të imta të vendit të ndërtimit duhet të renditen dhe të faturohen në përputhje me kostot me faturat.

Vendosja e çmimit

Ndalohet vendosja e paligjshme e çmimeve ose veprimtari të tjera të paligjshme që mund të ndikojnë në çmime ose kushte të tjera ose pengojnë një konkurrencë të lirë dhe të ndershme.

Konfliktet e interesit

Konfliktet e mundshme të interesit duhet të shmangen. Nëse ka ndonjë rrethanë që nuk mund të shmanget, këto duhet t’i shpaloset menaxherit të linjës menjëherë pasi të bëhen të vetëdijshëm për konfliktin e mundshëm të interesit. Menaxheri i linjës vendos për veprimin e duhur për të shmangur lidhjet dhe mbivendosjet. Në veçanti konfliktet e interesave mund të jenë:

• Interesat në nënkontraktorët, furnitorët, klientët ose ndërmarrjet e tjera me të cilat Grupi Eurovia ka ose synon të ketë marrëdhënie biznesi.
• Aktivitete vetanake të ndërtimit (p.sh. ndërtimi i ndërtesës) nga punonjësit, nëse vlera e porosisë tejkalon një shumë prej 10,000 €.
• Informacione konfidenciale të biznesit, sekretet e biznesit dhe të veprimtarisë nuk mund t’u zbulohen ose t’iu dërgohen palëve të treta.
• Ndalohet përdorimi i këtij informacioni konfidencial në dëm të Grupit Eurovia, në dobi të vetes ose të një pale të tretë.

Korrik 2020, nënshkruar nga Menaxhmenti i Përgjithshëm


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/adelmk/public_html/adelholding.com/wp-includes/functions.php on line 5279