Rregullimi i shtratit të lumit Hotël në fsh. Hotël

Përshkrimi i projektit

Me këtë projekt një nga aktivitetet kryesore është rregullimi i shtratit të lumit Hotël në fshatin Hotël, i cili do të rindërtohet pjesa më kritike e lumit e cila shkakton probleme të mëdha kur vjen uji.

Në kuadër të zbatimit është planifikuar pastrimi i shtratit të lumit, ngritja e pragjeve kaskadë, një mur i kalatës, rregullimi i fundit, ndërtimi i shkallëve dhe rampave me qëllim krijimin e hyrjes në lumë dhe zvogëlimin e pasojave negative të përmbytjeve dhe ngritjen e ndërgjegjësimit publik në mesin e popullsisë duke përfshirë më të rinjtë përmes zbatimit të aktiviteteve në natyrë për mbjelljen e pemëve dhe pyllëzimin e pellgut të lumit.

Karakteristikat e projektit

Investitori: Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Financier: TAV Maqedoni SHPKNJP
Lokacioni: Fshati Hotël, Kumanovë
Sipërfaqja:
Vlera e investimit: