Ndërtimi i shtratit të lumit dhe trotuarit me pajisje urbane, ndriçim dhe shteg për ecje (pjesa 1 dhe pjesa 2) Tetovë

Përshkrimi i projektit

Projekti përfshin ndërtimin e trotuarit me pajisje si: ulëset, koshat e plehrave, ndriçimin dhe mbjelljen e pemëve të ndryshme, parkun e lodrave për fëmijë dhe shtratin e lumit Pena.

Karakteristikat e projektit

Investitori: Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Financier: TAV Maqedoni SHPKNJP
Lokacioni: Komuna e Tetovës
Sipërfaqja:
Vlera e investimit: