Infrastrukturë Komunale – Komuna e Bogovinës

Përshkrimi i projektit

Infrastruktura e komunitetit është kuadri i objekteve fizike të nevojshme për të mbështetur dhe mbajtur një komunitet njerëzish për të jetuar dhe punuar. Shembuj të infrastrukturës së financueshme përfshijnë sa vijon:

• Rrugë të reja, të përmirësuara ose më të sigurta dhe objekte të tjera transporti, përfshirë transportin publik dhe lehtësira për të mbështetur ecjen dhe çiklizmin
• Mbrojtje nga përmbytjet
• Hapësira të hapura (p.sh. parqe, pemë dhe sheshe publike)

Karakteristikat e projektit

Investitori: Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Financier: TAV Maqedoni SHPKNJP
Lokacioni: Komuna e Bogovinjës
Sipërfaqja:
Vlera e investimit: