Прочистување на отпадни води село во Мало Турчане ПУС – Гостивар

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Еуровиа презеде низок градежен проект за општина Гостивар и за селата во околината. Изградба на фекална и атмосферска канализација. Нашата работа се состои од ископ, инсталација на нов канализациски систем и асфалтирање на патишта.

Карактеристики на проектот

Инвеститор: Општина Гостивар
Локација: Мало Турчан, Гостивар
Површина: 2,000 м
Вредност на инвестицијата: 12,000,000 МКД