Комунална инфраструктура – Општина Боговиње

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Инфраструктурата на заедницата е рамка на физички капацитети потребни за поддршка и одржување на заедница на луѓе да живеат и работат. Примери за инфраструктура што може да се финансира го вклучуваат следново:

• Нови, подобрени или побезбедни патишта и други транспортни капацитети, вклучувајќи јавен превоз и објекти за поддршка на пешачење и возење велосипед
• Одбрана од поплави
• Отворени простори (на пр. Паркови, дрвја и јавни плоштади)

Карактеристики на проектот

Инвеститор: Влада на Република Северна Македонија
Финансиер: ТАВ Македонија ДООЕЛ
Локација: Општина Боговиње
Површина:
Вредност на инвестицијата: